Bột Màu Trắng

Đặt sản phẩm    Chú ý: - Thông số kỹ thuật và màu sắc bột màu được trình bày với mục đích tham khảo, các chỉ số này sẽ không được dùng để đại diện hoặc thể hiện sự đảm bảo tuyệt đối nào về việc tương thích, sự thực hiện hoặc sự chính xác của sản phẩm đối với bất kỳ cách sử dụng hoặc ứng dụng cụ thể nào. - Sự thay đổi hoặc chênh lệch đáng kể có thể xảy ra giữa kết quả thí nghiệm và kết quả đạt được trong sử dụng thực tế. Chúng tôi khuyến khích khách hàng thử nghiệm sản phẩm ứng dụng cụ thể dưới điều kiện mong đợi trong quá trình dùng.

    Category: